• info@topcapital.vn
  • 0937662149

Top Hotel Mỹ Đình

Địa điểm: Mỹ Đình, Hà Nội
Số phòng: 80 phòng tiêu chuẩn
Xếp hạng: 4*
Status: đang hoạt động