• info@topcapital.vn
  • 0937662149

Top Residences Ho Chi Minh City

Địa điểm: toà nhà Golden King, Quận 7, TP HCM
Số lượng căn offticetel/studio: 50
Status: đang khai thác